Allianz SE

SPEAK UP! Na vašom názore záleží!

Morálna zásadovosť a dôvera sú základné kamene spoločnosti Allianz na celom svete

Dodržiavanie všetkých zákonov, nariadení a iných externých požiadaviek, ktorými sa riadia naše obchodné činnosti je v spoločnosti Allianz samozrejmosťou. Prirodzene to platí pre interné pravidlá a najmä pre náš etický kódex. Ak dôjde k porušeniu pravidiel alebo zákonov, sme odhodlaní prijať všetky potrebné opatrenia na ich odhalenie a implementovanie príslušných krokov, aby sme zaistili, že k takýmto porušeniam nedôjde opakovane.

Tento kanál pre oznamovanie poskytuje všetkým osobám pracujúcim pre spoločnosť Allianz, ako aj externým zainteresovaným osobám, možnosť dôverne oznámiť podozrenie na porušenia zákonov, nariadení alebo interných pravidiel. Vaše hlásenie bude spracované pri absolútnom zachovaní mlčanlivosti a aj si to želáte, môže byť úplne anonymné.

Anonymné oznamovanie protispoločenských činností

Tento kanál na oznamovanie vám umožňuje komunikovať so zodpovednou osobou (vyšetrovateľ) anonymne (prostredníctvom zabezpečenej poštovej schránky). Ak nechcete vo svojom hlásení odhaliť svoju totožnosť, jednoducho sa musíte zaregistrovať v našom systéme pomocou akéhokoľvek používateľského mena spolu s osobným kódom. Vyšetrovací tím bude mať prístup k vami poskytnutým informáciám a nedozvie sa vašu skutočnú totožnosť, pokiaľ mu ju neodhalíte. Ak si z nejakého dôvodu zvolíte anonymné hlásenie, dávajte pozor, aby ste neposkytli nejaké informácie, ktoré by mohli vašu totožnosť odhaliť.

Ďakujeme, že ste odhodlaný urobiť správnu vec: Na vašom názore záleží!

Prečo by som mal/a podať hlásenie?
Aké druhy hlásení nám pomáhajú?
Ako prebieha proces podávania hlásenia? Ako si môžem zriadiť poštovú schránku?
Ako môžem dostať spätnú správu a zároveň zostať v anonymite?