DACHSER SE

Ste na zabezpečenej externej platforme. Hlásenia nemožno vysledovať späť po ich pôvod.

supportDACHSER

Naše motto „Integrita v logistike“ popisuje tému dodržiavania predpisov ako požiadavku na nás samých a na našich obchodných partnerov. Sme presvedčení, že udržateľne riadená a perspektívna spoločnosť je do značnej miery závislá na tom, že sa všetky osoby zapojené do procesu správajú bezúhonne. Úprimným, spoľahlivým a dôveryhodným správaním vytvárame základ pre dlhodobé a úspešné obchodné vzťahy.

Stephan Maruschke, CCO
„Dodržiavanie predpisov v spoločnosti DACHSER nevyžaduje slepú poslušnosť, ale považuje sa za činnosť v súlade s hlboko zakorenenými firemnými hodnotami, ktorými sme sa vždy riadili. Buďte statoční. Pomôžte nám svojim prispením zachovať integritu nás všetkých. “

Ako spoločnosť sme vyzvaní, aby sme v rámci svojej sféry vplyvu predchádzali akejkoľvek forme kriminálneho správania. Možné porušenia majú byť včas zistené a vyšetrené s potrebnou citlivosťou. Odporúčame našim zamestnancom, našim obchodným partnerom a verejnosti, aby s nami otvorene prediskutovali akékoľvek obavy, ktoré môžu mať z kritických činností alebo vážnych nesprávnych praktík týkajúcich sa našej spoločnosti. Informácie nám môžu pomôcť včas vyriešiť závažné porušenia. To sa robí nielen kvôli ochrane dotknutých osôb, ale aj kvôli ochrane našej spoločnosti a našich obchodných partnerov.

Z tohto dôvodu tu môžete uvádzať možné porušenia, a to buď anonymne, alebo s uvedením mena. So všetkými prichádzajúcimi hláseniami zaobchádzame dôverne. Rovnako netolerujeme represálie voči podávateľom hlásenia, ktorí nám v dobrej viere a zodpovedne nahlásia potenciálne porušenia predpisov. Keď vyšetrujeme hlásenie, venujeme pozornosť aj oprávneným záujmom dotknutej osoby (dotknutých osôb).

Ďakujeme vám za váš príspevok!

Prečo by som mal spolupracovať?
Aký druh spolupráce pomôže našej spoločnosti?
Ako prebieha proces podávania hlásenia? Ako môžem zriadiť poštovú schránku?
Ako môžem dostať spätnú správu a zároveň zostať v anonymite?